Trainingen voor kinderdagverblijf organisaties

Onze maatschappij is voortdurend in beweging. Door nieuwe ontwikkelingen ontstaan er nieuwe vragen en mogelijkheden in de Kinderopvang, waar uw organisatie dan uiteraard weer op wil anticiperen. Dit vraagt veel energie, flexibiliteit en creativiteit van uw organisatie. Op een verfrissende en energieke wijze biedt H2O handvatten waarbij de focus ligt op persoonlijke, pedagogische, professionele en organisatieontwikkeling.

Door het inzetten  van Management, Training, Trainingsacteren en Coaching stimuleert u de groei en ontwikkeling van uw organisatie en het individu binnen uw organisatie. Hierbij wordt gedacht aan het kind, de ouder, de pedagogisch medewerker en het locatie hoofd. H2O is gespecialiseerd in het verbinden van mensen, werkomgeving, pedagogiek en communicatie. Door heldere communicatie, waarbij rekening wordt gehouden met ieders eigenheid en kwaliteiten, worden mensen samengebracht. Op deze manier kan er als team doelgerichter, productiever en met meer energie en plezier gewerkt worden. Zodat het beste gehaald wordt uit de medewerker, de ouder en het kind. H2O biedt dit aan middels:

Interim Locatiemanager;
Kennis en ervaring die binnen H2O is gecombineerd, worden  ingezet op beleidsmatige en uitvoerende afdelingen binnen het Onderwijs, de Kinderopvang en binnen de Zorg. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten en begeleiden  van uitvoerende teams binnen Zorginstellingen en Kinderdagverblijven, het ontwikkelen en implementeren van protocollen binnen de jeugdhulpverlening en kinderopvang organisaties, het motiveren, inspireren en activeren van teams en medewerkers in veranderende organisaties. Daarnaast wordt H2O veelvuldig ingezet om de communicatie stromen binnen verschillende afdelingen in kaart te brengen en te verbeteren.

Training voor de Pedagogisch Medewerker plus;
De doelgroep van Kinderdagverblijven veranderd. Dit verandert ook de kijk op vaardigheden en kwaliteiten van de medewerkers. H2O biedt een training voor Pedagogisch Medewerkers met als uitgangspunt het beste uit de medewerker te halen, waardoor er op een inspirerende en creatieve wijze vorm gegeven kan worden aan het groepswerk. Denk hierbij aan het gezamenlijk ontwikkelen en vormgeven van Thema’s en Activiteiten voor binnen en buiten, communiceren met- en afstemmen op kinderen, inrichten van de groepsruimte en communiceren met ouders. De training bestaat uit 7 trainingsdagen en 4 locatie bezoeken per deelnemer. Tijdens de locatie bezoeken wordt de deelnemer gecoacht om de opgedane kennis te implementeren in het dagelijks werk . De training kan tevens op open inschrijving worden geboekt.

Workshops voor managers in de kinderopvang;
Als manager in de kinderopvang ligt er veel op je bordje… Het aansturen van je team, eindverantwoordelijkheid over het pedagogisch klimaat op de groep het realiseren van de randvoorwaarden en natuurlijk de jaarlijkse bezoeken van de GGD en de brandweer. En dat allemaal naast het innoveren en ontwikkelen van allerlei nieuwe methoden en werkwijzen die de overheid van je vraagt. Dit kan er voor zorgen dat je op bepaalde momenten behoefte hebt aan ondersteuning, tips en uitwisseling met collega’s. Hiervoor kan door H2O een aanbod op maat gemaakt worden. Tevens kan er een keus gemaakt worden uit het volgende aanbod, van de 1 daagse-workshops van H2O:
–        Doelen stellen en Focus
–        Het voeren van POP gesprekken en functioneringsgesprekken
–        Plezier op het werk
–        Teambuilding
–        Haal het beste uit je medewerkers
–        Saamhorigheid en draagvlak creëren van de visie van de organisatie

Workshops voor pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang;
De doelgroep kinderen op kinderdagverblijven verandert. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren de verwachtingen van de pedagogisch medewerkers op de kinderdagverblijven ook enorm verandert. Dit samen vraagt andere kwaliteiten, vaardigheden en kennis van de pedagogisch medewerkers. H2O helpt om om te gaan met deze veranderingen door het aanbieden van verschillende 1 daagse-workshops. Naast dit bestaande aanbod is het ook altijd mogelijk om een workshop met een onderwerp naar eigen behoefte te krijgen. Het bestaande aanbod van H2O luidt:
–        Het inrichten van de groepsruimte.
–        Communiceren met ouders
–        Planning van activiteiten
–        Observeren en registreren
–        Vormgeven van de doorgaande lijn met de basisschool
–        Signaleren van kindermishandeling
–        Omgaan met lastig gedrag

VVE trainingen en implementatie op de werkvloer:
De Voorschool is de naam voor het samenwerkingsverband tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en basisschool. Leidsters en leerkrachten worden intensief bijgeschoold in het omgaan met een van de speciaal ontwikkelde VVE-programma’s. De start is bij kinderen vanaf twee jaar. Het programma wordt voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waardoor een doorgaande ontwikkelingslijn wordt gerealiseerd. In een VVE programma is er, op een speelse wijze, aandacht voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zodat kinderen van 2 tot 6 jaar een goede start krijgen aan het begin van hun schoolloopbaan. Naast het trainen van de pedagogisch medewerkers in de uitvoer van deze programma’s, begeleidt H2O de pedagogisch medewerkers ook op de werkvloer in de implementatie van de programma’s. Dit gebeurd o.a. met video-interactie-begeleiding. H2O traint de volgende  VVE programma’s:
1. Uk & PUK  (voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen)
2. PUK & KO (voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen)
3. Ik & KO (voor kleuterklassen in het basis onderwijs)

Naast het bovenstaande trainingsaanbod biedt H2O ook Individuele coaching met eventueel video interactie begeleiding en Teamcoaching.

Individuele coaching;
Bij de individuele coachingsgesprekken komen persoonlijke thema’s aan bod, gerelateerd aan het werk. Door het stellen van open en eerlijke vragen en het benoemen van dat wat de coach ziet en hoort gebeuren, houdt de coach een spiegel voor. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan bij de coachee, waardoor er nieuwe manieren van handelen worden ontdekt. Mensen worden geholpen om vanuit hun eigen kracht keuzes te maken, hun talenten te laten zien en het hervatten van de eigen regie. Door het inzetten van video interactie begeleiding, kan men met afstand naar het eigen handelen en de gevolgen van het eigen handelen kijken. Uitgangspunt hierbij is de bewustwording van de eigen kwaliteiten en inzicht krijgen in de momenten waarop de eigen kwaliteiten uitgebreid kunnen worden.

Teamcoaching;
In de teamcoaching wordt gekeken naar de gezamenlijke doelen. Op die manier ontstaat er gezamenlijkheid, verbondenheid en samenwerking. Met het team worden antwoorden op vragen gevonden. Tevens kan dit plaats vinden als coaching on the job. Hierbij worden mensen begeleidt bij het veranderingsproces in de praktijk. Hierbij kunnen ook veranderingen eigen gemaakt worden waardoor er meer motivatie ontstaat om de verandering uit te voeren. Door de gezamenlijkheid van het team en de motivatie voor de verandering en het werk, krijgen mensen meer plezier en worden ze productiever in hun werk.

Naast deze voorbeelden van trainingen, ontwikkeld H2O ook trainingen op maat. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar de mogelijkheden voor u en/of uw organisatie. Voor de prijzen van trainingen en/of de coaching kunt u ook vrijblijvend contact opnemen.